ساختمان فراهان

شماره حساب هاي شركت فن آوران ساختمان فراهان

 

بانك شهر

شماره كارت شهر : 5047061037360993

 شماره حساب شهر :700814473149   

 نام صاحب حساب : محرم شفي زاده